4.oldal


Maximum navigation distance: 1000 meters (Note: The maximum navigation distance is not aMaximális navigációs távolság: 1000 méter (Megjegyzés: A maximális navigációs távolság nem a 
mote kontrol distance.távvezérelt távolság. For example, a fishing friend first uses a nesting boat at point A,and Például egy horgász barátja először hajót használ az A pontban, és
a B ponthoz vezeti. The distance betwen A and B is less than the remote control distance Az A és B távolság kisebb, mint a távvezérlő távolsága
300 méter. The next time the netizen moves to point C if the two points C and B are less than 1000 A következő alkalommal, amikor a C pontra lép, ha a C és B pont kisebb mint 1000 méter, és nincsenek akadályok a vízfelületen, hajózhatnak a hajók a C ponttól a B-hez Figure 1 show the remote control : Az 1. ábra a távirányítót mutatja : How to use the remote controller: A távirányító használata: First turn on the power switgh of the boat.Először kapcsolja be a hajó áramellátását. Miután a hajó két hátsó lámpája piros/zöld villogása megszűnik,perate the remote controller as shown in the following table: Kapcsolja be távirányítót az alábbi táblázat szerint járjon el:
JABO JABO
Nyomja meg és tartsa lenyomva a tápfeszültséget 2 másodpercig. The screen enters the boot page.
A képernyő belép a rendszerindító oldalra.
he "JABO" welcome page appears first.Először megjelenik a "JABO" üdvözlő oldal. 
 Compass Iránytű 
 Calibration Kalibráció 

Yes No igen nem 
Calibration:Kalibráció:
pass calibration is required for the initial use of a boat or to a distantAz iránytű kalibrálása hajó vagy távoli használatához szükséges
water surface (if the compass has been calibrated on the water surface)vízfelület (ha az iránytű a víz felszínén kalibrált)You can select "No", no more compass calibration, directly enter the starting point Kiválaszthatja 
a "Nem" lehetőséget, nincs több iránytű kalibrálása, közvetlenül adja meg
a kiindulási pontot. of setting.) Press "Left Page" key, select "Yes", then press "S" key the confirm.Nyomja meg a "Bal oldal" gombot, válassza az 
"Igen" lehetőséget, majd nyomja meg az "S" gombot a megerősítéshez. 

5m off shore 5 m-re a parttól

Next Következő

nter the following page "5m off shore": As the compass calibration is to beLépjen be a következő oldalra: "5m off shore": Az iránytű kalibrálása során
performed on the water, the operation is promted to use the operating handlea vízen végzett művelet alkalmával (a távirányítót használva)to steer the boat 5-10 meters away from the shore for compass calibration, a hajót 
5-10 méterre a parttól irányítsa iránytű kalibrálásához,
and then press the "S" key to enter.majd nyomja meg az "S" gombot a belépéshez. Megjelenik:Compass calibration function. Iránytű kalibrációs funkció. 
Compass Left Iránytű balra
he screen shows "Compass Left", the ship starts to run left automaticallyA képernyőn a "Compass Left" felirat látható, a hajó automatikusan elindul
the lower column shows the angle change from 0-360 degress, after the ship turnsaz alsó oszlop a szögváltozást 0-360 fokos csökkenés után mutatja a hajó 
fordulása utánleft for 1-2 weeks, press "S" again. 1-2 kanyar hagyva, nyomja meg ismét az "S" gombot. 

 

5. oldalra