BERETTYÓ RC
MODELLEZŐ EGYESÜLET
A L A P S Z A B Á L Y A

1. Az egyesület neve: Berettyó RC Modellező Egyesület

2. Az egyesület célja:
- a rádiókontroll modellezés fiatalok közötti népszerűsítése
A cél érdekében végzett tevékenységei:
- a rádiókontroll modellek tervezése, építése és működtetése, valamint versenyeztetése

3. Az egyesület székhelye: 4100 Berettyóújfalu,
4. Az egyesület szervezete:

4.1. A taggyűlés: az egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. Évente szükség szerint, de legalább egy alkalommal össze kell hívni.
A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede - az ok és a cél megjelölésével - kéri.

A taggyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik;
c) az elnökség éves beszámolójának elfogadása;
d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása;
e) az elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása;
f) a tagdíj megállapítása;
g) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlést az elnök a napirend közlésével hívja össze, azzal, hogy a meghívónak a taggyűlés helyére és időpontjára vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére legalább 8 nappal a taggyűlés időpontja előtt meghívót kell küldeni postai úton vagy személyesen az elnöknek átadni azzal, hogy személyes kézbesítés esetében (tehát postai tértivevény hiányában is) az átvétel időpontját írásban rögzíteni kell.
A taggyűlés határozatképes, ha az egyesület rendes tagjainak több mint a fele jelen van.
A taggyűlés határozatait a jelenlévő rendes tagok szótöbbségével és nyilvános szavazással hozza. Az elnökség tagjait ugyanilyen módon választja meg.

Ha az eredeti időpontban megtartott taggyűlés nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlevő tagok számára tekintet nélkül határozatképes, amely tényre azonban a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés nem az eredeti taggyűlés időpontjával egyező napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni.

A pártoló és a tiszteletbeli tagnak nincs szavazati joga.

A közgyűlésen valamennyi rendes tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

A taggyűlés üléseit az elnök vezeti.

A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a jegyzőkönyvvezető, a két hitelesítő és az elnök ír alá.

4.2. Elnökség: az egyesület háromtagú ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség tagjai az elnök és az alelnökök.
Az elnök és az alelnökök megbízatása a megválasztásuktól 10 évre szól.
Évente legalább egy alkalommal az éves rendes taggyűlés előtt ülésezni köteles.
Az elnökség ülését az elnök a napirend közlésével hívja össze, legalább három nappal megküldött írásbeli meghívóval, amelynek az elnökség ülésének helyére és időpontjára vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell. A meghívót postai úton kell megküldeni vagy személyesen az elnöknek átadni azzal, hogy személyes kézbesítés esetében (tehát postai tértivevény hiányában is) az átvétel időpontját írásban rögzíteni kell.

Az elnökség ülése határozatképes, ha legalább két elnökségi tag jelen van.
Az elnökség határozatait a jelenlévők szótöbbségével – amennyiben két elnökségi tag van jelen, akkor egyhangúan – és nyilvános szavazással hozza.
Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a jelenlévő elnökségi tagok aláírnak.
Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,
a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
Az elnökség feladata és hatásköre
a) a tagfelvétel kérdésében történő döntés,
b) a taggyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a taggyűlés munkáját elősegítő szervezető tevékenység,
c) a költségvetés és a beszámoló előkészítése,
d) az elnök éves beszámolójának elfogadása,
e) minden olyan eljárás, amely nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az elnökség a taggyűlések között az egyesület ügyeit intézi, azzal, hogy a taggyűlésen erről köteles beszámolni.

4.3. Elnök és alelnökök. Az egyesület tisztségviselői, akikből a háromtagú elnökség áll. Az elnök feladatait akadályoztatása esetén az alelnökök látják el.
Az elnök hatáskörébe tartozik:
- az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
- a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett,
- a taggyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
- a taggyűlés és az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
- a tagok nyilvántartása,
- az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, beleértve az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot is. Képviseleti joga önálló.
Az elnökség tagjai megbízatásának megszűnése esetei:
- határozott idő eltelte,
- lemondás,
- vezető tisztségviselő halála,
- nem természetes személy vezető tisztségviselő jogutód nélküli megszűnése,
- vezető tisztségviselő egyesületi tagságának megszűnése,
- visszahívása,
- összeférhetetlenségi ok bekövetkezése.
A vezető tisztségviselőt a taggyűlés egyszerű szótöbbséges, nyílt szavazással visszahívhatja, ha nem tesz eleget a vezető tisztségviselő számára előírt kötelezettségeinek, ha az alapszabály rendelkezéseivel ellentétes magatartást tanúsít. A visszahívást bármely tag kezdeményezheti a taggyűlésnél. A visszahívásról rendelkező taggyűlési határozat elleni jogorvoslatra a 4.4. pont szerinti általános szabályok szerint van lehetőség.

4.4. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

5. Az egyesületi tagsági jogviszony:

5.1. A rendes tagsági jogviszony keletkezése: Az egyesület tagjává válhat, aki vállalja, hogy eleget tesz alapszabályban meghatározott kötelességeinek. A tagot az elnökség veszi fel az egyesületbe.
Egyesület rendes tagja természetes és nem természetes személy is lehet.

5.2. Az egyesület rendes tagja
a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;
b) a pártoló és tiszteletbeli tagok kivételével választhat és választható az egyesület szerveibe;
c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek;
d) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.

5.3. A tagsági jogviszony megszűnésének módja és feltételei:
A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag halálával illetőleg jogutód nélküli megszűnésével;
b) a tag kilépésével;
c) a tag kizárásával;
d) az egyesület megszűnésével.
A kilépést írásban kell bejelenteni az egyesületnek.
A taggyűlés kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki/ami jelen alapszabály rendelkezéseit súlyosan megszegi, a rendes tagot akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a rendes tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. A kizárt tag a kizárást kimondó elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül a 4.4. pont szerint bírósághoz fordulhat.

5.4. Pártoló tag olyan különleges jogállású tag, aki/amely természetes vagy nem természetes személy lehet, és aki/amely az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.
A pártoló tag belépési nyilatkozatát az elnökséghez juttatja el, és az elnökség a legközelebbi ülésén egyhangú nyílt szavazással dönt a felvételről.
A pártoló tag jogai:
- az egyesület taggyűlésén tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet, azonban nem szavazhat, nem választhat és tisztségre nem választható,
- részt vehet az egyesület rendezvényein,
- felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30 napon belül köteles választ adni,
- az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt – érintettsége esetén –, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat.
A pártoló tag kötelezettségei:
- az egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással való részvétel,
- az egyesület alapszabályának betartása,
- az egyesület jó hírnevének megőrzése,
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását.
A pártoló tagsági viszony megszűnik:
- a pártoló tag kilépésével,
- a természetes személy pártoló tag halálával illetve a nem természetes személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével,
- a pártoló tag egyesületből való kizárásával,
- az egyesület megszűnésével.
A taggyűlés kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a pártoló tagot, aki/amely az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megszegi.
A pártoló tag – a kilépésének a taggyűléshez benyújtott írásbeli bejelentésével – a tagsági viszonyát azonnali hatállyal megszüntetheti.

5.5. Tiszteletbeli tag olyan különleges jogállású tag, aki természetes személy lehet, és akit az egyesület érdekében kifejtett tevékenysége, illetve közéleti szereplése alapján az elnökség javaslatára az egyesület tagjai választanak meg e tagságra. A tiszteletbeli tagság a tiszteletbeli tag elfogadó nyilatkozatával jön létre.

A tiszteletbeli tag jogai:
- az egyesület taggyűlésén tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet, azonban nem szavazhat, nem választhat és tisztségre nem választható,
- részt vehet az egyesület rendezvényein,
- felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30 napon belül köteles választ adni,
- az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt – érintettsége esetén –, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat.
A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
- az egyesület alapszabályának betartása,
- az egyesület jó hírnevének megőrzése,
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását.
A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik:
- a tiszteletbeli tag kilépésével,
- a tiszteletbeli tag halálával,
- a tiszteletbeli tag egyesületből való kizárásával,
- az egyesület megszűnésével.
A taggyűlés kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tiszteletbeli tagot, aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megszegi.
A tiszteletbeli tag – a kilépésének a taggyűléshez benyújtott írásbeli bejelentésével – a tagsági viszonyát azonnali hatállyal megszüntetheti.

6. Egyéb rendelkezések:
Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A rendes tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A pártoló tagok csak az általuk vállalt vagyoni hozzájárulás szolgáltatására kötelesek.
A tiszteletbeli tagoknak az egyesülettel szemben vagyoni kötelezettségük nincs.
Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet.
Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja, ha annak önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, továbbá rendelkezik a működéséhez szükséges vagyonnal.

7. Az egyesület megszűnik, ha
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
A b)-e) pontokban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontokban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesület tagjai között kell a tagsági jogviszony tartamától függő arányban felosztani.

Berettyóújfalu,

Oberhauser Csaba elnök